Brnokoncert, koncerty v Brně

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej na portálu www.vstupenkomat.com

I. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetových stránek www.vstupenkomat.com je Ing. Pavel Tesař, sídlo: Minská 15, 616 00 Brno. Portál slouží k nabídce vstupenek na kulturní akce za zvýhodněné ceny v porovnání s cenami v obvyklých předprodejích. Odesláním Objednávky přistupuje Spotřebitel na tyto Obchodní podmínky ve znění platném k okamžiku odeslání Objednávky.

II. Vymezení pojmů

2.1. Provozovatel – provozovatel portálu „Vstupenkomat.com“, je Ing. Pavel Tesař, IČO: 479 44 242, se sídlem Minská 15, 616 00 Brno.

2.2. Poskytovatel služby nebo Poskytovatel - dodavatel ve smyslu ust. § 52 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, s nímž Spotřebitel může uzavřít Smlouvu dle Nabídky, uveřejněné Provozovatelem, a který je povinen poskytnout Spotřebiteli plnění dle Smlouvy za předpokladu splnění podmínek, stanovených Nabídkou pro nabytí účinnosti takové Smlouvy.

2.3. Spotřebitel - fyzická osoba ve smyslu ust. § 52 odst. 3 občanského zákoníku, která prostřednictvím Portálu může uzavřít Smlouvu s Poskytovatelem, která má v případě splnění podmínek pro účinnost Smlouvy nárok na poskytnutí plnění ze strany Poskytovatele, a jíž je v případě splnění podmínek nezbytných pro nabytí účinnosti Smlouvy Provozovatel povinen vydat Voucher, potvrzující uzavření a účinnost Smlouvy.

2.4. Portál – internetový portál umístěný na adrese „www.vstupenkomat.com“.

2.5. Nabídka – nabídka Provozovatele na uzavření Smlouvy, uveřejněná na Portálu, obsahující popis předmětu Smlouvy a podmínky nabytí její účinnosti a časový údaj o době platnosti nabídky.

2.6. Objednávka – objednávka plnění specifikovaného v Nabídce, považovaná za akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy. Odesláním Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem. Okamžikem uzavření Smlouvy nabývá tato smlouva platnosti, účinnosti však nabývá až okamžikem splnění podmínek, stanovených Nabídkou. V případě, že v době stanovené Nabídkou nejsou splněny podmínky pro nabytí účinnosti Smlouvy, smlouva automaticky zaniká.

2.7. Spotřebitelská smlouva nebo Smlouva – smlouva, uzavřená na základě uveřejnění Nabídky Poskytovatele na portálu a přijetí této Nabídky Spotřebitelem formou odeslání objednávky Voucheru. Spotřebitelská smlouva dle těchto Obchodních podmínek může mít formu smlouvy kupní, smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy dle občanského zákoníku, v závislosti na charakteru plnění, nabízeného Poskytovatelem. K uzavření spotřebitelské smlouvy mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem dochází odesláním objednávky Voucheru Spotřebitelem Provozovateli.

2.8. Slevový voucher nebo Voucher – doklad o uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem prostřednictvím Portálu a nabytí o účinnosti této Smlouvy, vydaný Provozovatelem po splnění podmínek účinnosti Smlouvy a po řádném uhrazení platby dle Nabídky Spotřebitelem. Na základě předloženého Voucheru je Poskytovatel povinen poskytnout Spotřebiteli plnění dle Smlouvy, které musí být v souladu s Nabídkou.

III. Užívání Portálu

3.1. Portál slouží k nabídce vstupenek na kulturní akce za zvýhodněné ceny v porovnání s cenami v obvyklých předprodejích. Provozovatel na stránkách Portálu umožňuje uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem. Umístěním Nabídky na stránky Portálu umožňuje Provozovatel Spotřebiteli zaslat Objednávku prostřednictvím rozhraní, umístěného na stránkách Portálu, a tímto způsobem uzavřít Smlouvu s Poskytovatelem.

3.2. Odesláním Objednávky vzniká mezi Spotřebitelem a Provozovatelem vztah, jehož obsahem jsou následující závazky:

3.2.1. závazek Provozovatele evidovat přijatou Objednávku, vést řádnou evidenci všech přijatých Objednávek, sledovat splnění podmínek dle Nabídky, vyrozumět Spotřebitele i Poskytovatele o splnění nebo nesplnění podmínek dle Nabídky, vystavit Spotřebiteli řádnou výzvu k úhradě platby dle Smlouvy, předat uhrazenou platbu Poskytovateli, vystavit a zaslat Spotřebiteli Voucher;

3.2.2. závazek Spotřebitele uhradit platbu na základě výzvy Provozovatele, ve lhůtě v této výzvě stanovené.

IV. Nabídka na uzavření Smlouvy

4.1. Pro účely přehledného zveřejňování Nabídek na Portálu je Portál rozdělen na sekce dle povahy nabízeného plnění a místa plnění, přičemž Spotřebitelé mohou vyhledávat Nabídky v sekcích, které zvolí.

4.2. V Nabídce jsou uvedeny alespoň následující údaje:

4.2.1 popis plnění, které Poskytovatel nabízí;

4.2.2 výši platby, požadované na Spotřebiteli za poskytnuté plnění;

4.2.3 doba, po kterou je Spotřebitel oprávněn po nabytí účinnosti Smlouvy čerpat plnění dle Smlouvy (není-li tato doba stanovena, postupují strany Smlouvy dle odst. 8.3);

4.2.4 minimální počet objednávek, po jejichž přijetí Provozovatelem nabývá Smlouva účinnosti;

4.2.5 doba, po kterou je Nabídka aktivní a po kterou je možno zasílat Provozovateli Objednávky.

V. Objednávka a uzavření Smlouvy s Poskytovatelem

5.1. Objednávkou vyslovuje Spotřebitel souhlas s Nabídkou jakožto s návrhem na uzavření Smlouvy. Objednávku je možné odeslat pouze prostřednictvím rozhraní, které je Spotřebiteli dostupné na stránkách Portálu bezprostředně po kliknutí na volbu „objednat“. Objednávka je považována za akceptaci nabídky na uzavření Smlouvy, po jejím zaplacení. Doručením platby Provozovateli je Smlouva mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem uzavřena.

5.2. Smlouva, uzavřená na základě odeslané Objednávky, je spotřebitelskou smlouvou uzavřenou prostředky komunikace na dálku ve smyslu ust. § 53 občanského zákoníku. Ve smyslu tohoto ustanovení má Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně a v případě, že jej Spotřebitel činí před přijetím Voucheru, musí být zasláno Poskytovateli prostřednictvím Provozovatele. Odstoupení učiněné po přijetí Voucheru Spotřebitelem musí být adresováno Poskytovateli. Od Smlouvy nelze způsobem dle tohoto odstavce odstoupit v souladu s ust. § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku v případě, že plnění dle Smlouvy bylo Spotřebiteli Poskytovatelem poskytnuto ještě před uplynutím 14-ti denní lhůty. Právo na odstoupení od Smlouvy se dále neuplatní v případech, kdy se Smlouva týká služeb ubytování, dopravy, stravování nebo využití volného času ve smyslu § 54 písm. g) občanského zákoníku), pokud je využití této služby omezeno dobou platnosti Voucheru.

5.3. Jeden Spotřebitel je oprávněn v rámci jedné Nabídky odeslat pouze jednu Objednávku, a uzavřít pouze jednu Smlouvu, nestanoví-li Nabídka jinak. Jakékoli další Objednávky zaslané týmž Spotřebitelem budou považovány za neplatné a nebudou Provozovatelem zahrnuty do sledovaného počtu Objednávek pro účely splnění podmínek účinnosti Smlouvy.

VI. Podmínky účinnosti Smlouvy

6.1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího uzavření, tedy okamžikem úhrady Objednávky a obdržení platby za Objednávku na účet Provozovatele. Smluvní strany však nejsou povinny poskytnout ani oprávněny požadovat plnění dle Smlouvy před nabytím její účinnosti.

6.2. Smlouva nabývá účinnosti splněním následujících podmínek:

6.2.1. bude-li ze strany Spotřebitelů zaslán Provozovateli minimální počet Objednávek, stanovený Poskytovatelem v Nabídce, a

6.2.2. bude-li tento minimální počet Objednávek dosažen nejpozději do doby, stanovené v Nabídce.

6.3. Nebude-li některá z podmínek dle předchozího odstavce splněna, Smlouva nenabývá účinnosti, a marným uplynutím doby určené Nabídkou pro zasílání Objednávek Smlouva zaniká.

6.4. Podmínka dle odst. 6.2.1. je odkládacími podmínkou účinnosti Smlouvy ve smyslu ust. § 36 odst. 2 obč. zákoníku. Podmínka dle odst. 6.2.2. je rozvazovací podmínkou platnosti Smlouvy dle § 36 odst. 2 obč. zákoníku.

VII. Platba

7.1. Platbu lze provést následujícími způsoby:

7.1.1. Převodem na účet – Spotřebitel je povinen provést platbu za plnění dle Smlouvy nejpozději ve lhůtě splatnosti, stanovené informací Provozovatele. V případě neuhrazení platby ve lhůtě splatnosti má Poskytovatel právo odstoupit od smlouvy, anebo může na Spotřebiteli požadovat provedení platby, je-li připraven svůj závazek ze Smlouvy sám splnit.

7.1.2. Platba dobírkou – Vouchery budou Spotřebiteli odeslány prostřednictvím České pošty – doporučená zásilka s dobírkou až poté, co nabude Smlouva účinnosti způsobem dle čl. VI. Úhrada od Spotřebitele bude poukázána na účet Provozovatele Českou poštou. Spotřebitel je povinen provést platbu za plnění dle Smlouvy nejpozději ve lhůtě splatnosti, stanovené informací Provozovatele. V případě neuhrazení platby ve lhůtě splatnosti má Poskytovatel právo odstoupit od smlouvy, anebo může na Spotřebiteli požadovat provedení platby, je-li připraven svůj závazek ze Smlouvy sám splnit.

7.1.3. Platba v hotovosti v místě určeném pro osobní odběr, a to v trafice v budově klubu Mersey na Minské 15 v Brně, až poté, co nabude Smlouva účinnosti způsobem dle čl. VI.

7.2. V případě, že by Provozovatel obdržel platbu Spotřebitele před uplynutím doby, stanovené pro nabytí účinnosti Smlouvy, a Smlouva v této době nenabyla účinnosti dle čl. VI., je Provozovatel povinen neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od marného uplynutí této doby, uhrazenou platbu Spotřebiteli vrátit zpět na bankovní účet, z něhož byla odeslána nebo stržena.

VIII. Uplatnění Voucheru a plnění Poskytovatele

8.1. Ihned po přijetí a identifikaci platby Spotřebitele je Provozovatel povinen vystavit Voucher, který je dokladem o nabytí účinnosti Smlouvy a o splnění podmínek Smlouvy Spotřebitelem.

8.2. Provozovatel je povinen Voucher zaslat Spotřebiteli e-mailem na e-mailovou adresu, uvedenou Spotřebitelem v Objednávce. Voucher, obdržený e-mailem, Spotřebitel za účelem jeho předložení Poskytovateli vytiskne.

8.3. Voucher, obdržený e-mailem, je Spotřebitel povinen za účelem jeho uplatnění u Poskytovatele vytisknout. Předložení Voucheru opravňuje Spotřebitele k přijetí plnění dle Smlouvy a zakládá povinnost Poskytovatele plnění Spotřebiteli poskytnout, a to nejpozději do uplynutí doby určené k čerpání plnění, stanovené v Nabídce. Marné uplynutí doby stanovené pro čerpání plnění ze Smlouvy je považováno za rozvazovací podmínku platnosti Smlouvy dle ust. § 36 odst. 2 obč. zákoníku. Marným uplynutím této doby Smlouva zaniká, Poskytovatel nadále není povinen Spotřebiteli poskytnout plnění dle Smlouvy, a Spotřebitel nemá v takovém případě nárok na vrácení uhrazené platby.

8.4. Voucher je přenosný, Spotřebitel může Voucher poskytnout třetí osobě, která je oprávněna čerpat plnění namísto něj. Předání Voucheru třetí osobě má povahu postoupení pohledávky ve smyslu § 524 obč. zákoníku. V souladu s odst. 5.3. není Spotřebitel oprávněn uplatit u jednoho Poskytovatele více Voucherů, vztahujících se k jedné Nabídce. S ohledem na toto ustanovení nelze u Poskytovatele uplatnit vícetisky nebo kopie Voucherů.

8.5. Veškeré podmínky uplatnění Voucheru u Poskytovatele a práva, která tento Voucher zakládá Spotřebiteli, jsou na Voucheru uvedeny.

IX. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

9.1. Vzhledem k tomu, že dodavatelem plnění dle Smlouvy je Poskytovatel, nese pouze Poskytovatel odpovědnost za řádné dodání plnění v souladu s Nabídkou. Veškeré nároky plynoucí z rozporu dodaného plnění s plněním, uvedeným v Nabídce, je Spotřebitel povinen uplatňovat přímo u Poskytovatele. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv požadavky Poskytovatele na uhrazení peněžitých částek za poskytnutí plnění Spotřebiteli nad rámec výše platby.

9.2. Provozovatel odpovídá za řádné odeslání Voucheru na e-mailovou adresu, uvedenou Spotřebitelem v Objednávce. Provozovatel neodpovídá Spotřebiteli za škodu, vzniklou nedoručením Voucheru v důsledku uvedení nesprávné e-mailové nebo poštovní adresy.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Vztah mezi Spotřebitelem a Provozovatelem se řídí těmito Obchodními podmínkami, platnými v okamžiku odeslání, resp. úhrady Objednávky Spotřebitelem a zveřejněnými na internetové adrese www.vstupenkomat.cz. Případná změna OP po odeslání objednávky nemá vliv na podmínky nabytí účinnosti Smlouvy a na možnost Spotřebitele čerpat plnění ze Smlouvy.

10.2. Otázky, těmito OP neupravené, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

10.3. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Spotřebitelů za účelem plnění svých závazků dle odst. 3.2.1., za účelem marketingových akcí souvisejících s Portálem a k účelům statistickým a sledování efektivity Portálu. Provozovatel je ve vztahu k těmto účelům zpracování považován za správce osobních údajů ve smyslu ust. § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Odesláním Objednávky vyjadřuje Spotřebitel svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, uvedených v Objednávce, Provozovatelem, k výše uvedeným účelům. E-mailovou adresu Spotřebitele je Provozovatel oprávněn používat pro účely zasílání obchodních sdělení Spotřebiteli, přičemž v každém takto zaslaném sdělení je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli možnost bezplatně odmítnout další zasílání sdělení na uvedenou e-mailovou adresu.